مشهورترین نمادهای شیطان پرستی در جهان

" گونیا و پرگار "      " تک چشم شیطان"
**********

نماد  "ستاره"  در فراماسون

 

**********

نماد شیطان پرستی در سریال "قهوه تلخ"

 

**********

نمادهای شیطان پرستی در تبلیغات سبز اموی

**********

نماد شیطان پرستی در ایستگاه های شرکت واحد تهران !

**********

نماد X در بوگیرهای خودرو  (نماد هم جنس بازان انگلیسی)

که به کمترین قیمت در اختیار مردم ایران قرار میگیرد و مردم ایران نیز بدون اطلاع از آنها استفاده میکنند

 

**********

نماد شیطان پرستی در ساختمان مجلس (تهران)

**********

**********تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ | 21:34 | نویسنده : رسول |